Структура та органи управління закладом

Філію закладу освіти (опорного закладу освіти) визначено як структурний підрозділ закладу освіти, який є територіально відокремленим, не має статусу юридичної особи та діє на підставі Положення, затвердженого засновником закладу освіти на основі Типового положення.

Філія може:

· забезпечувати здобуття двох рівнів освіти: – початкової – базової середньої

·

мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

Функціонування філії закладу освіти

Філію створено задля:

·

формування єдиного освітнього простору· забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти· раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів освітнього округу (опорного закладу освіти)

Засновник закладу освіти може здійснювати такі правочини стосовно філії:·


створювати змінювати тип·


ліквідовувати·


реорганізовувати.

Філію може очолювати:·


- завідувач

- один з педпгогічних працівників — якщо за Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів не передбачено посади завідувача.

Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти (опорного закладу освіти) є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть діяти органи громадського самоврядування філії.

Кадрові питання

Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти (опорного закладу освіти). Завідувач філії, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти (опорного закладу освіти).Педагогічні працівники, які провадять освітній процес у філії:· виконують обсяг педагогічного навантаження, який визначає їм керівник закладу освіти (опорного закладу освіти)· можуть мати педнавантаження і в закладі освіти (опорному закладі освіти), і у філії (філіях)· є членами педагогічної ради закладу освіти (опорного закладу освіти) та беруть участь у її засіданнях.

Фінансування філії

Фінансування філії відбувається за єдиним кошторисом закладу освіти (опорного закладу освіти).

Філія вправі:


-залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством

- надавати платні освітні та інші послуги згідно з переліком, який визначає педагогічна рада закладу освіти (опорного закладу освіти) відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затв. постановою КМУ від 27.08.2010 № 796

Матеріально-технічна база філії

Майно закладу освіти (опорного закладу освіти) перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління. Заклад освіти (оперний заклад освіти) та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, зокрема транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi